Tīmekļa vietnes tv3.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. SIA All Media Latvia (turpmāk – All Media Latvia) kopā ar SIA “Star FM” (turpmāk – Star FM) ir tīmekļa vietnes Tīmekļa vietne (turpmāk – Tīmekļa vietne) uzturētājs un veidotājs, kā arī domēna vārda Tīmekļa vietne lietotājs.

1.2. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē Tīmekļa vietni un izmanto Tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, funkcijas, kā arī ievieto Tīmekļa vietnē jebkādu savu saturu, informāciju.

1.3. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem tās lietotājiem. Lietotājam apmeklējot šo Tīmekļa vietni, tiek pieņemts, ka tas ir iepazinies ar šiem Tīmekļa vietnes noteikumiem un atzīst tos sev par saistošiem.

1.4. Tīmekļa vietnes redakcija var jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, un šādas izmaiņas stājas spēkā līdz ar to publiskošanu un paziņošanu Tīmekļa vietnē.

1.5. All Media Latvia un Star FM neuzņemas un nav atbildīgi par tehniska rakstura traucējumiem Tīmekļa vietnes darbībā vai jebkādām materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. All Media Latvia un Star FM neatbild par trešo pušu veiktiem/radītiem jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam varētu rasties saistībā ar Tīmekļa vietnes, vai tajā publicētās informācijas lietošanu.

1.6. All Media Latvia un Star FM, katra atsevišķi, vai kopīgi ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju Tīmekļa vietnei, kā arī dzēst vai izņemt jebkuru Tīmekļa vietnē publicēto informāciju.

2. Autortiesības

2.1. Šajā Tīmekļa vietnē ievietotie darbi, sižeti, materiāli un to saturs ir All Media Latvia un/vai Star FM intelektuālais īpašums, ja vien pie konkrētā materiāla nav norādīts citādi.

2.2. Publicētā informācija ir tās autoru viedoklis, nevis Tīmekļa vietnes redakcijas viedoklis, ja vien tas nav īpaši norādīts. Tīmekļa vietnes redakcija neatbild par Tīmekļa vietnē sniegtās informācijas patiesumu un tās autoru viedokļiem, kā arī iespējamām trešo personu aizskartajām tiesībām.

2.3. Tīmekļa vietnē ievietoto saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, rediģēt, arhivēt, vai kā savādāk atsavināt vai reproducēt, kā arī tulkot vai citādi pārveidot bez iepriekšējas All Media Latvia vai Star FM atļaujas.

2.4. Jebkāda materiālu tālāka pilnīga vai daļēja izmantošana ir atļauta tikai ar All Media Latvia un/vai Star FM iepriekšēju rakstisku atļauju. Lai pieprasītu šādu atļauju, lūdzu, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi [email protected]

2.5. Citējot vai citādi izmantojot Tīmekļa vietnē ievietoto materiālu fragmentus Autortiesību likumā atļautajos gadījumos, jānorāda pilna atsauce uz Tīmekļa vietni, norādot arī materiāla autoru un ievietošanas datumu.

3. Komentēšanas noteikumi

3.1. Tīmekļa vietnes redakcija neatbild par materiāliem pievienoto lietotāju komentāru saturu.

3.2. Redakcijai ir tiesības pārtraukt iespēju komentēt, dzēst komentārus un ziņot tiesību aizsardzības iestādēm par komentāriem, kas pārkāpj šos noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.

3.3. Pievienojot Tīmekļa vietnē ievietotajiem materiāliem savu komentāru, Jūs bez atlīdzības un neatsaucami nododat All Media Latvia un/vai Star FM visas autora mantiskās tiesības uz šīs informācijas izmantošanu, publicēšanu, izplatīšanu.

3.4. Pievienojot komentārus, Jums jāievēro šādi pamatprincipi:

– Nelietot rupjības un necenzētu leksiku;

– Izteikties pieklājīgi un ievērojot vispārpieņemtas morāles normas;

– Neveicināt diskrimināciju uz jebkāda pamata, neaicināt uz etnisko vai rasu naidu, neaizskart citu personu godu un cieņu, neievietot draudošu, apmelojošu, pornogrāfisku, zaimojošu informāciju, neatklāt citu personu personas datus, tostarp, bet ne tikai, sensitīvus (Īpašu kategoriju personas dati) personas datus vai datus, kas atklāj citas personas identitāti;

– Neveikt politisko aģitāciju un nepublicēt komerciāla rakstura informāciju;

– Neievietot datus, kas var saturēt datorvīrusus vai veicināt Tīmekļa vietnes tehniskas problēmas.

4. VIDEO satura izvietošanas noteikumi tv3.lv un tv3play

4.1. Noteikumi nosaka kārtību un kritērijus video materiāla izvietošanai All Media Latvia (digitālajos medijos tv3.lv un tv3play.lv. Noteikumi ir saistoši visiem, kuri vēlas ievietot savu video materiālu (tekstā arī Saturs) portālos tv3.lv un/vai tv3play.lv. Noteikumi ietver vispārējos noteikumus un pamatprincipus Satura ievietošanai, uzturēšanai un izmantošanai.

4.2. Satura autors šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura vēlas ievietot video materiālu tv3.lv un/vai tv3play.lv. Video materiālu ir tiesīga sniegt tikai tāda persona, kura sasniegusi likumā noteikto vecumu vai pārstāvību nodrošina likumiskais pārstāvis, lai noslēgtu darījumus un kurai nav ierobežojumu pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.3. Saturs šo noteikumu izpratnē ir personas veidotā materiāla teksts, fotogrāfija, skaņa, mūzika, video, audiovizuālās kombinācijas, programmatūras, skripti, grafika, interaktīvās iespējas un citi materiāli un/vai to kombinācijas. Kārtība video materiāla iesniegšanai:

4.3.1. Satura autoram ir iespēja nosūtīt materiālus portāla redakcijai uz portālā norādīto elektroniskā pasta adresi;

4.3.2. Video materiāls un Noteikumos noteiktā informācija (piemēram, Noteikumu 3. punkts) jāpiegādā caur failu apmaiņas serveriem uz e-pasta adresi: [email protected];

4.3.3. Portāla redakcija pēc saviem ieskatiem un sabiedrību interesējošu aktualitāšu ietvarā izvērtē Satura tēmas atbilstību;

4.3.4. Portāla redakcija ar izvēlētajiem Satura autoriem sazināsies personiski par turpmākiem sadarbības nosacījumiem. Noteikumi neparedz noteiktus termiņus iesniegto Saturu izvērtēšanai.

4.4. Kritēriji video materiāla ievietošanai

4.4.1.Nosūtot materiālu, Satura autors vienlaikus izsniedz un piešķir All Media Latvia pasaules mēroga, vienkāršu, bezatlīdzības licenci, ar tiesībām to nodot tālāk (ar tiesībām nodot apakšlicencē), kas dod tiesības lietot, pavairot, izplatīt, radīt atvasinātos darbus, izrādīt un atskaņot Saturu vai citādā saistībā ar All Media Latvia komercdarbību, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa Satura vai tā daļas (vai tā atvasināto darbu) noieta veicināšanu vai tālāk izplatīšanu jebkādā mediju formātā un ar jebkādu All Media Latvia mediju kanālu starpniecību. Satura autora video materiāls var tikt “embadēts” citās All Media Latvia sadarbības partnera portālos.

4.4.2. Satura autors apliecina un garantē, ka

4.4.2.1. Satura izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības;

4.4.2.2. Satura autoram ir (un būs, kamēr vien būs spēkā noslēgtais līgums un video ir izvietots All Media Latvia digitālajās platformās) visas nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujas, kas ir nepieciešamas, lai All Media Latvia varētu lietot Saturu;

4.4.2.3. Video materiāls atbilst šādiem kritērijiem: Video materiāls nesatur:

1. pornogrāfiska satura materiālus un/vai izteikti seksuāla rakstura materiālus;

2. nicinājumus veikt darbības, kas var radīt traumas, nodarīt kaitējumu citiem;

3. saturu, kurā tiek veicināta vai attaisnota vardarbība pret personām vai kādu grupu tās rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības, invaliditātes, dzimuma, vecuma, tautības, veterāna statusa vai seksuālās orientācijas/dzimuma identitātes dēļ vai kura galvenais nolūks ir kūdīšana uz naidu, pamatojoties uz šīm pamata pazīmēm;

4. vardarbīgu saturu vai saturu ar asiņainiem skatiem;

5. krasi aizvainojošus komentārus/viedokļus;

6. maldinošus faktus, aprakstus, atzīmes, nosaukumus vai sīktēlus;

7. saturu, kura autortiesības pieder kādai citai personai (piemēram, mūzikas ierakstus, ar autortiesībām aizsargātu programmu fragmentus vai citu lietotāju veidotus videoklipus), ja vien jums nav nepieciešamo pilnvaru;

8. izteikti seksuālu valodu vai rupjības;

9. nolūku pārdot noteiktas nelikumīgas un reglamentētas preces un pakalpojumus (Alkohols, Bankas kontu paroles, zagtas kredītkartes vai cita finanšu informācija, Viltoti dokumenti vai valūta, Narkotiskās vielas, Sprāgstvielas, Orgāni, Apdraudētās sugas, Šaujamieroči un noteikti šaujamieroču piederumi, Nikotīna produkti, Tiešsaistes azartspēļu kazino, Bezrecepšu medikamenti, Seksa vai eskorta pakalpojumi, Nelicencēti medicīnas pakalpojumi, Cilvēku kontrabanda);

10. trešo personu autortiesību materiālus vai materiālus, uz kuriem trešo personu ar likumu aizsargātās tiesības (ieskaitot privātuma tiesības vai publicitātes tiesības, ja vien autoram nav oficiālas licences vai atļaujas no īpašnieka vai cita veida tiesības ievietot šo konkrēto materiālu vai tā daļu);

11. All Media Latvia preču zīmes vai atsauces uz All Media Latvia žurnālistu viedokļiem vai darbus.

12. All Media Latvia darbu parodijas pieļaujamas tikai ar All Media Latvia rakstveida saskaņošanu.

13. Redakcijas interpretācijā nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas.

14. Satura veidotājs neatbalsta un neveicina tādas personas piedalīšanos Saturā, kurai ir vai varētu būt nolūks maldināt sabiedrību.

4.5. Tehniskās prasības video failu piegādei

4.5.1. Veicot video materiālu piegādi, ir jāpiegādā šādi faili:

4.5.2.Video fails – formātā, kādā tas tiek veidots un izvietots “youtube”. Vēlams bez “packshot”: ja Tev patīk, spied “like”, seko kontam utt.

4.5.3.JPEG bilde video raksturojošs attēls – 1 bilde ar raksturīgāko epizodes ainu. Bildes izmērs – atbilstošs video izšķirtspējai.

4.5.4. Ja video materiāla ir izmantots Saturs no citiem avotiem, tad jāpievieno dokuments/fails ar izmantoto avotu uzskaitījumu.

4.6. Atbildība

4.6.1. Satura autors atbild par:

4.6.2. iesūtītā materiāla tiesisku iegūšanu un izmantošanu;

4.6.3. sekām, kuras rodas šāda Satura publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā pret trešajām personām.

4.6.4. Par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu, All Media Latvia ir tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem (bet tam nav pienākuma) izlemt, vai Saturs atbilst šajos Noteikumos noteiktajām Satura prasībām un kritērijiem, un dzēst šādu Saturu bez iepriekšēja brīdinājuma un jebkāda kaitējuma segšanas.

4.6.5. All Media Latvia neapstiprina nekādu Saturu vai viedokli, ieteikumus vai padomus, kas ir ietverts Saturā, un All Media Latvia nepārprotami atsakās no jebkādas un visas atbildības saistībā ar Saturu.

4.7. Noteikumu izmaiņas

All Media Latvia patur tiesības veikt Noteikumos izmaiņas. Satura autors regulāri apņemas pārbaudīt, vai nav veiktas izmaiņas. Noteikumu Grozījumi tiks ievietoti portālā ar atzīmētu aktuālo redakciju. Gadījumā, ja Satura autors nepiekrīt grozījumiem, Satura autors pārtrauc to lietošanu.

Saziņai ar tv3.lv redakciju lūdzu izmantojiet sadaļu “Kontakti“.

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm